English

Nyhet: David Gårsjö blir anställd hos oss från 1 april 2018. Läs mer!
  
DANMAT AB är ett konsultföretag verksamt inom branschen Energi- och Miljöteknik som ägs och drivs av Peter Svensson. Peter har lång erfarenhet av arbete inom energi-området och har under 35 år arbetat inom gas och biogasområdet, först som anställd idrift-sättningsingenjör inom ABB med gasturbiner, och därefter som leverantör av bio- & deponigasanläggningar.  
  
DANMAT AB bildades år 2000 Verksamhetens tyngdpunkt ligger inom områdena deponigas och biogasteknik samt hantering av avfall. Inom nämnda områden arbetar man med exempelvis statusbesiktningar, projektledning och utbildning. Vid utförande status-besiktningar kontrolleras att anläggningarna uppfyller de normer, lagar och förordningar som finns. Typiska uppdrag som projektledare är att som konsult driva projekt gällande modernisering och effektivisering av äldre system för gasutvinning, gasbehandling och gasanvändning. En viktig del i vissa projekt är utbildning av driftspersonal varför även ett koncept för utbildning tagits fram.  
  
En viktig del i vissa projekt är utbildning av driftspersonal varför även ett koncept för utbildning tagits fram. För att få tillstånd att driva en gasanläggning, enligt Lagen om brandfaliga och explosiva varor (SFS 2010:1011), skall en tillståndshavare utse en gasföreståndare. Vi utbildar gasföreståndare. Våra utbildningar är godkända av branchorganisationen Energigas Sverige och de är anpassade till deras övriga utbildningar.  
  
Inom området avfallshantering är tyngdpunkten lagd på maskinell sortering av avfall. Ett uppdrag kan vara att hjälpa en kund att hitta teknik för framtagande av en brännbar avfallsfraktion eller framtagande av en fraktion avfall som lämpar sig för rötning eller kompostering.  
  
De senaste åren har en tredje gren växt fram i verksamheten. Innebörden är att DANMAT AB hittar och utvecklar affärsidéer, företrädesvis inom energibranschen. Detta innebär också att finna företag som kan ha ett intresse för en viss affärsidé, skapa ett intresse hos detta företag samt på konsultbasis hjälpa detta företag att sjösätta affärsidén. Detta har bland annat resulterat i uppstarten av AV-Reserveffekt AB och att reservkraftsaggregat tillgängliggjorts som effektreserver i Svenska Elnätet  
  
Naturligtvis tankar vi våra bilar med Gas och El  
  
Christina TankaPeter Tesla  
  
DANMAT AB sponsrar / stöder följande föreninger eller organisationer:
• ECPAT, mot barnsexhandel.
• Cancerfonden
• Lions i Dalby
  

  

Och våra lokala idrottsföreningar:
• Dalby GIF

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.