David Gårsjö CV

English

 
Namn:
Gårsjö, Curt David Albert
 
Födelsedag:
1977-08-19
 
Nationalitet:
Swedish
 
Civilstånd:
Married
 
Utbildning:
Civilingenjör i kemiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH (2000-2005)
Inriktning energi och miljö
 
Examensarbete: Säkerhetsaspekter med vätgas som fordonsbränsle
 
Tidigare anställning:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (2009-2018)
 
Räddningsverket (2005-2008)
 
Arbetsområden på MSB/Räddningsverket:
Lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE
Föreskrifter och vägledning kring brandfarlig gas.
 
Rådgivning och vägledning till tillstånds- och tillsynsmyndigheter (LBE)
Explosionsfarlig miljö, ATEX
Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor
Föreståndare för hantering av brandfarliga gaser och vätskor
Utbildningar LBE och ATEX.
 
Biogasanläggningar.
 
Tankstationer för fordonsgas (CNG).
 
Brandfarliga varor i butiker.
 
Brandutredningar gasol.
 
Aerosolbehållare.
 
Vätgas.
 
Specifika projekt på MSB:
Framtagande av MSB:s föreskrifter och handbok om tillstånd, MSBFS 2013:3
Uppdatering av MSB:s föreskrifter om aerosoler, MSBFS 2014:1
Projektledare i framtagande av SEK Handbok 426, utgåva 5.
 
Författare till MSB:s vägledning om biogasanläggningar.
 
Författare till MSB:s vägledning om tankstationer för fordonsgas.