English

Användning av gas, regelverket.
 
För att en explosiv atmosfär (en lämplig blandning av gas och luft, vanligen mellan 5-15 % Metan i luft) skall antändas krävs en mycket liten energimängd. En vanlig tändkälla är en ljusbåge från en vanlig lampströmbrytare. Därför skall alla utrustningar som används i gasanläggningar, elektriska eller mekaniska betraktas som potentiella tändkällor. Även statisk elektricitet som uppstår genom rörelse och friktion av människor och maskiner kan ge upphov till gnistor med tillräckligt energiinnehåll för att antända en explosiv gasblandning. Därför skall även rutiner vid arbete på en gasanläggning noga studeras och anpassas efter den individuella anläggningen och situationerna som kan uppstå där.   För att eliminera de risker som finns och för att göra omhändertagande och användande av gas säkert har man i Europa omgärdat detta med ett regelverk. Som medlem i EU måste vi i Sverige följa dessa regler. I Sverige finns det därför EU-harmoniserande standarder som reglerar både vilka komponenter som får användas och hur dessa får/skall användas. Ett stort ansvar åvilar i samtliga sammanhang då gas används anläggningsägaren.

 
DANMAT AB och de företag man samarbetar med är insatt i både den senaste tekniken och de gällande regelverken. Vi kan därför som konsulter hjälpa våra uppdragsgivare genom situationerna som uppstår från idé till färdig anläggning. Vi kan även lotsa både anläggningsägare och blivande sådana igenom regelverken och därmed antingen bekräfta att deras anläggningarna är eller att dom blir säkra installationer som uppfyller de krav som myndigheter och eventuella branschorganisationer ställer.