English

Vad är biogas?
 
Biogas är ett förnyelsebart bränsle och som sådant ingår biogas i det naturliga kretsloppet. Biogasen innehåller huvudsakligen metan (CH4, ca 65 %) Resten utgörs huvudsakligen av koldioxid (CO2, ca 35 %) Små mängder av andra gaser kan finnas. Koncentrationen beror på vilka råvaror som används vi biogasproduktionen Vid förbränning av metanet i biogasen bildas koldioxid och vatten. Skillnaden mellan förbränning av naturgas och förbränning
av biogas är att förbränning av biogas inte medför något nettotillskott av koldioxid till atmosfären.
 
Den koldioxid som frigörs omsätts i naturens eget kretslopp. Detta innebär att den koldioxid som bildas vid förbränning tas upp av växter som producerar biogas vid rötning som………. Metan är också en kraftig växthusgas och genom tillvaratagande av denna gas minskas påverkan på atmosfären.