English

Biogasanläggningar
 
I allmänhet skiljer man på två olika typer av biogas nämligen deponi- och rötgas. Deponigas bildas vid den naturliga nedbrytningen av organiskt avfall på ett avfallsupplag. Nedbrytningen och den samtidiga gasproduktionen i ett avfallsupplag tar lång tid. Man brukar säga att huvuddelen av gasen har producerats efter 20 år. Rötgas bildas när det organiska materialet genomgår en kontrollerad rötningsprocess. Efter 20-30 dygn, har större delen av det organiska avfallet brutits ned. I en rötgasanläggning separeras den producerade rötgasen från den kvarvarande massan efter rötning och transporteras vidare för slutlig användning.
 
Vid rötning av organiskt avfall erhålls förutom gas också en nyttig restprodukt. Denna restprodukt kallas vanligen rötrest eller biogödsel och kan efter kvalitetskontroll användas som gödsel på åkermark.