English

Produktion av biogas
 
Biogas bildas när organiskt material bryts ner i en syrefri (anaerob) miljö. Denna nedbrytningsprocess kallas för rötning. Biogasen har ett värmevärde på 5-8 kWh/ Nm3 (normalkubikmeter), beroende på biogasens metaninnehåll. Normalkubikmeter, Nm3, är en standardenhet som anges för 1 m3 gas med trycket 1013 mbar (det normala atmosfärstrycket) och temperaturen 0°C. De flesta lättnedbrytbara organiska material kan användas för produktion av biogas. En stor andel av de tänkbara råmaterialen hittar man inom lantbrukssektorn dels i form av gödsel och dels som restprodukter och avfall från växtodlingar. Biogas finner man även naturligt i naturen i till exempel våtmarker, myrar, samt i idisslares magar. I industriella sammanhang försöker man efterlikna den process som sker i idisslarnas magar.