Avslutade uppdrag

Nedan presenteras en del av de uppdrag vi genomfört under åren. Kontakta oss för referenser.

Sundsvall Energi

 • Framtagande av Explosionsskyddsdokument samt åtgärdsförslag för säkerhetsförbättringar
 • Framtagande av förfrågningsunderlag för nya fackla för biogas

Sörab

Löts och Hagbys avfallsupplag:

 • Tillståndsansökan för hantering av brandfarliga varor.
 • Framtagande och uppdatering av explosionsskyddsdokument enligt ATEX användardirektiv.

Landskrona Energi

Framtagande av tillståndsansökan enligt LBE innefattande även framtagande av explosionsskyddsdokument enligt SRVFS 2004:7.

Hässleholm Miljö AB

 • Framtagande av explosionsskyddsdokument enligt SRVFS 2004:7 innefattande förslag på säkerhetsförbättringar
 • Framtagande av förfrågningsunderlag för analyssystem
 • Utvärdering av anbud
 • Assistans vid utförande

VA SYD

Sjölunda ARV, Klagshamns ARV, Källby ARV, Ellinge ARV:

 • Framtagande av explosionsskyddsdokument enligt SRVFS 2004:7
 • Assistans vid tillståndsansökan enligt LBE

Östersunds kommun

 • Framtagande av förfrågningsunderlag för anläggning för kraft- och värmeproduktion vid deponigasanläggningen på Gräfsåsens avfallsupplag
 • Utvärdering av anbud

Västblekinge Miljö

Deltagande i projekt som huvudkonsult innefattande bland annat:

 • Projektering av torrötningsanläggning för källsorterad matavfallfraktion, ombyggnad av befintlig sorteringsanläggning samt uppgraderingsanläggning för biogas till fordonsbränsle.
 • Framtagning av förfrågningsunderlag
 • Utvärdering av inkommande anbud
 • Framtagande av avtal
 • Deltagande som huvudkonsult under genomförandefasen

Projektering av ytterligare en uppgraderingsanläggning för biogas till fordonsbränsle:

 • Framtagning av förfrågningsunderlag
 • Utvärdering av inkommande anbud
 • Framtagande av Avtal
 • Deltagande som huvudkonsult under genomförandefasen

 

Väslblekinge miljö1  Västblekinge miljö  Västblekinge miljö
Uppförande av rötkammare, omrörare i rötkammare samt uppgraderingsanläggning

Renova

Brudaremossens deponigasanläggning: Framtagande och uppdatering av explosionsskyddsdokument enligt ATEX användardirektiv. Framtagande av tillståndsansökan för hantering av brandfarliga varor.
Optimering av utvinningsbar gasmängd i samband med utredning av möjligheterna att flytta gasmotor från Tagene deponigasanläggning till Brudaremossens deponigasanläggning.

Nyköpings kommun

Björshult: Upphandling av kompressor-/fläktstation och fackla. I uppdraget ingår följande arbete:

 • Framtagning av teknisk beskrivning
 • Förfrågningsunderlag
 • Utvärdering av anbud
 • Organisering av studiebesök

Säkerhetsbesiktning av deponigasanläggning på Björshults avfallsupplag, allmän rådgivning, konsulthjälp och funktionsförbättringar. Upprättande av explosionsskyddsdokument enligt ATEX användardirektiv.

Nyköpings kommun   Nyköpings kommun
Interiör kompressorstation samt högtemperaturförbränning av överskottsgas i fackla.

Sysav

Bland annat upphandling av:
Gaskompressor för deponigasanläggning i Albäck Trelleborg och Spillepengen i Malmö.
Ny analysutrustning för deponigas för Albäck i Trelleborg, Spillepengen i Malmö, Hedeskoga i Ystad och Måsalycke i Simrishamn.
Framtagning av explosionsskyddsdokument.

Växjö kommun

Konsulthjälp vid upphandling av ny gasmotor.
Konsulthjälp vid uppförande av uppgraderingsanläggning för rötgas till fordonsbränsle samt tillhörande tankningsstation. Projektledning vid ombyggnadsarbeten.

Energigas Sverige

Arbete med teknikgrupper samt revidering av branschanvisningar (vikariat Q1-Q2 2019)

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Konsultation vid framtagande av föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler (2018).

Region Gotland

Upphandling av ny fläkt- och fackelstation för Slite avfallsupplag.

 • Framtagande av förfrågningsunderlag
 • Utvärdering av anbud
 • Assistans vid utförande
 • Entreprenadbesiktning

Visby deponi: Framtagande av handlingar för ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor enligt LBE (riskutredning, klassningsplaner m.m.) (2018)

Örebro kommun – Tekniska förvaltningen

Atleverket: Upphandling av kompressor-/fläktstation och fackla. I uppdraget ingår framtagning av teknisk beskrivning, förfrågningsunderlag, utvärdering av anbud samt deltagande vid driftsättning. Framtagande av tillståndsansökan inkl. explosionsskyddsdokument.
Venan deponigasanläggning: Riskinventering genom jämförelse med BGA 2017 (Energigas Sveriges Biogasanvisningar) (2019)
Läcksökning av gasledning, ca 4 km (2018)
Urdrifttagning av fläktstation, gaspannor med tillhörande gasledningssektioner (2019)

Öresundskraft

Framtagande av explosionsskyddsdokument för tankstationer och bussdepå för fordonsgas samt reglerstationer för naturgas (2019).

FordonGas Sverige

Beräkning av zonklassning vid lossning av LNG (2019).

NSVA – Nordöstra Skånes Vatten & Avlopp

Framtagande och uppdatering av explosionsskyddsdokument och tillståndsansökan enligt LBE:

 • Lundåkraverket i Landskrona
 • Öresundsverket i Helsingborg (2019)
 • Avloppsverket i Bjuv
 • Avloppsverket i Åstorp

Ludvika kommun

Projektering och upphandling av gaspanna med tillhörande utrustning för produktion av fjärrvärme av gas från Gårlångens reningsverk.
Rötningsförsök med målsättning att implementera råkompost från Björnhyttans avfallsanläggning Gonäs Reningsverk för ökad gasproduktion. Besiktning av anläggning.

Jönköpings kommun

Uppdrag i samband med modernisering av Huskvarna avloppsreningsverk:

 • Deltagande i projektgrupp för uppförande av nytt teknikhus och ny slamutlastning.
 • Konstruktion och implementering av nytt gassystem innefattande bl.a. upphandling av ny gasfackla, nytt rörsystem, gasfläktar samt säkerhetssystem.
 • Upphandling av slampumpar och värmeväxlare.

Uppdrag I samband med sluttäckning av Hults Avfallsupplag, innebärande:

 • Genomgång av befintligt gasuppsamlingssystem med avseende på behov av renovering
 • Framtagning av arbetsrutiner
 • Explosionsskyddsdokument samt arbetsdokument
 • Upphandling av ny gasfackla
 • Deltagande i projektgrupp Sluttäckning av ”Gamla Hult”
 • Genomförande av förbättringar t.ex. konstruktion av ny reglerstation

Jönköpings kommun   Jönköpings kommun

C4 Teknik, Kristianstad

Upprättande av explosionsskyddsdokument enligt ATEX användardirektiv vid centrala reningsverket i Kristianstad.

Hässleholm Vatten AB

Sammanhållande för projekt innefattande upphandling samt installation av gasmotor för produktion av el och värme.