Regelverk

Vid hantering av brandfarlig gas, t.ex. biogas, gäller lagen om brandfarliga och explosiva varor. Under denna finns även förordningen om brandfarliga och explosiva varor samt flertalet föreskrifter som utfärdas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

För att en explosiv atmosfär (en antändbar blandning av gas och luft, vanligen mellan 5-15 % metan i luft) ska kunna antändas krävs endast en mycket liten energimängd. En möjlig tändkälla är en ljusbåge från en vanlig lampströmbrytare. Därför ska alla utrustningar som används i gasanläggningar, elektriska eller mekaniska, betraktas som potentiella tändkällor. Även statisk elektricitet som uppstår genom rörelse och friktion av människor och maskiner kan ge upphov till gnistor med tillräckligt energiinnehåll för att antända en explosiv gasblandning. Därför ska även rutiner vid arbete på en gasanläggning noga studeras och anpassas efter den individuella anläggningen och situationerna som kan uppstå där.   För att eliminera de risker som finns och för att göra omhändertagande och användande av gas säkert har man i Europa omgärdat detta med ett regelverk. Som medlem i EU måste vi i Sverige följa dessa regler, som kallas för ATEX. I Sverige finner man dem bland annat i MSB:s föreskrifter (SRVFS 2004:7). Utöver dessa finns även standarder som reglerar både vilka komponenter som får användas och hur dessa ska användas. Ett stort ansvar ligger hos verksamhetsutövaren då gas används.

DANMAT AB och de företag vi samarbetar med är insatt i både den senaste tekniken och de gällande regelverken. Vi kan därför som konsulter hjälpa våra uppdragsgivare genom situationerna som uppstår från idé till färdig anläggning. Vi kan även lotsa både anläggningsägare och blivande sådana igenom regelverken, och därmed antingen bekräfta att deras anläggningar är eller att dom blir säkra och uppfyller de krav som myndigheter ställer och den praxis som gäller enligt branschorganisationer.