David Gårsjö

Arbetar med konsultuppdrag främst inom biogasbranschen, föreståndarutbildningar, metanmätningsuppdrag.

Namn:
David Gårsjö

Utbildning:
Civilingenjör i kemiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH (2000-2005)
Inriktning energi och miljö

Examensarbete: Säkerhetsaspekter med vätgas som fordonsbränsle

Nuvarande anställning:
Konsult på DANMAT AB, arbetar med säkerhetsfrågor inom biogasanläggningar, tillståndsfrågor, klassningsplaner, brandutredningar, utbildning av föreståndare och annan personal (2018-)

Delägare i DANMAT sedan 2019-01-01.

Anställningshistorik:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (2009-2018)

Räddningsverket (2005-2008)

 

Arbetsområden på MSB/Räddningsverket:

 • Lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE
 • Föreskrifter och vägledning kring brandfarlig gas
 • Rådgivning och vägledning till tillstånds- och tillsynsmyndigheter (LBE)
 • Explosionsfarlig miljö, ATEX
 • Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor
 • Föreståndare för hantering av brandfarliga gaser och vätskor
 • Utbildningar LBE och ATEX
 • Biogasanläggningar
 • Tankstationer för fordonsgas (CNG)
 • Brandfarliga varor i butiker
 • Brandutredningar gasol
 • Aerosolbehållare
 • Vätgas

 

Specifika projekt på MSB:

 • Framtagande av MSB:s föreskrifter och handbok om tillstånd, MSBFS 2013:3
 • Uppdatering av MSB:s föreskrifter om aerosoler, MSBFS 2014:1
 • Projektledare i framtagande av SEK Handbok 426, utgåva 5.
 • Författare till MSB:s vägledning om biogasanläggningar.
 • Författare till MSB:s vägledning om tankstationer för fordonsgas.