David Gårsjö

Utbildning

Civilingenjör i kemiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH (2000-2005)
Inriktning energi och miljö
Examensarbete: Säkerhetsaspekter med vätgas som fordonsbränsle

 

Nuvarande anställning

2018-
Konsult på DANMAT AB
Delägare i DANMAT AB sedan 2019-01-01.

 

Kurser och utbildningar

Deltagit i följande kurser och utbildningar:
– Introduktionskurs SIL, KIWA, 2022
– Entreprenadjuridik, grundkurs, EGA, 2019
– Seminarium om gasdetektion, IPS, 2016
– Påverka positivt med god kommunikation, Sveriges kommunikatörer, 2013
– Gasolanläggningar – hantering och säkerhetsåtgärder, Teknologisk institut, 2011
– Praktisk projektstyrning PPS, Tieto, 2011
– Grundläggande utbildning om konsekvensutredning, Tillväxtverket, 2010
– Retorik, 7,5 p, Karlstads universitet, 2009
– Utbildning i föreskriftsutformning, Verva, 2008
– Arbeta effektivt med CEN och ISO, SIS forum, 2007
– Brandfarliga varor, Explosiva varor, KCEM, 2006
– Brandfarliga vätskor, klassning av explosionsfarliga områden, Åke Persson, f.d. SÄI, 2006
– Damm- och gasexplosioner, Lunds tekniska högskola, Lund, 2006
– Elinstallationer i riskområden med explosiv gasblandning, STF, 2006

 

Anställningshistorik

2009-2018
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

2005-2008
Räddningsverket

 

Arbetsområden på MSB/Räddningsverket

– Lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE
– Föreskrifter och vägledning kring brandfarlig gas
– Rådgivning och vägledning till tillstånds- och tillsynsmyndigheter (LBE)
– Explosionsfarlig miljö, ATEX
– Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor
– Föreståndare för hantering av brandfarliga gaser och vätskor
– Utbildningar LBE och ATEX
– Biogasanläggningar
– Tankstationer för fordonsgas (CNG)
– Brandfarliga varor i butiker
– Brandutredningar gasol
– Aerosolbehållare
– Vätgas

 

Specifika projekt på MSB

– Framtagande av MSB:s föreskrifter och handbok om tillstånd, MSBFS 2013:3
– Uppdatering av MSB:s föreskrifter om aerosoler, MSBFS 2014:1
– Projektledare i framtagande av SEK Handbok 426, utgåva 5.
– Författare till MSB:s vägledning om biogasanläggningar.
– Författare till MSB:s vägledning om tankstationer för fordonsgas.