David Gårsjö

Arbetar med konsultuppdrag främst inom biogasbranschen, föreståndarutbildningar, metanmätningsuppdrag.

Namn:

David Gårsjö

Utbildning:

Civilingenjör i kemiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH (2000-2005)
Inriktning energi och miljö
Examensarbete: Säkerhetsaspekter med vätgas som fordonsbränsle

Nuvarande anställning:

Konsult på DANMAT AB, arbetar med säkerhetsfrågor inom biogasanläggningar, tillståndsfrågor, klassningsplaner, brandutredningar, utbildning av föreståndare och annan personal (2018-)
Delägare i DANMAT sedan 2019-01-01.

Kurser och utbildningar:
Deltagit i följande kurser och utbildningar:

 • Introduktionskurs SIL, KIWA, 2022
 • Entreprenadjuridik, grundkurs, EGA, 2019
 • Seminarium om gasdetektion, IPS, 2016
 • Påverka positivt med god kommunikation, Sveriges kommunikatörer, 2013
 • Gasolanläggningar – hantering och säkerhetsåtgärder, Teknologisk institut, 2011
 • Praktisk projektstyrning PPS, Tieto, 2011
 • Grundläggande utbildning om konsekvensutredning, Tillväxtverket, 2010
 • Retorik, 7,5 p, Karlstads universitet, 2009
 • Utbildning i föreskriftsutformning, Verva, 2008
 • Arbeta effektivt med CEN och ISO, SIS forum, 2007
 • Brandfarliga varor, Explosiva varor, KCEM, 2006
 • Brandfarliga vätskor, klassning av explosionsfarliga områden, Åke Persson, f.d. SÄI, 2006
 • Damm- och gasexplosioner, Lunds tekniska högskola, Lund, 2006
 • Elinstallationer i riskområden med explosiv gasblandning, STF, 2006

Anställningshistorik:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (2009-2018)
Räddningsverket (2005-2008)

Arbetsområden på MSB/Räddningsverket:

 • Lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE
 • Föreskrifter och vägledning kring brandfarlig gas
 • Rådgivning och vägledning till tillstånds- och tillsynsmyndigheter (LBE)
 • Explosionsfarlig miljö, ATEX
 • Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor
 • Föreståndare för hantering av brandfarliga gaser och vätskor
 • Utbildningar LBE och ATEX
 • Biogasanläggningar
 • Tankstationer för fordonsgas (CNG)
 • Brandfarliga varor i butiker
 • Brandutredningar gasol
 • Aerosolbehållare
 • Vätgas

Specifika projekt på MSB:

 • Framtagande av MSB:s föreskrifter och handbok om tillstånd, MSBFS 2013:3
 • Uppdatering av MSB:s föreskrifter om aerosoler, MSBFS 2014:1
 • Projektledare i framtagande av SEK Handbok 426, utgåva 5.
 • Författare till MSB:s vägledning om biogasanläggningar.
 • Författare till MSB:s vägledning om tankstationer för fordonsgas.