KONSULTER INOM GASTEKNIK OCH RISKHANTERING

 

biogas – deponigas – fordonsgas – LNG/LBG – vätgas

Danmat
Besiktningar

Vid en statusbesiktning kontrollerar vi att er anläggning uppfyller gällande lagstiftning och branschpraxis. Vi kan även utföra entreprenadbesiktning av gasanläggningar. 

 

Projektledare

Vanliga uppdrag är modernisering och effektivisering av äldre system för gas-utvinning, gasbehandling och gasanvändning.

 

Utbildning av föreståndare och
driftpersonal

Vi utbildar föreståndare för brandfarlig gas och håller även kurser i gassäkerhet för annan personal.

Certifiering av biogödsel (SPCR 120)

Vi har erfarenhet av att arbeta med SPCR 120 både för att certifiera biogödsel (kvalifikationsår) samt löpande upprätthålla certifieringen med provtagning, kontroller, revisioner och leverantörsbedömningar.

 

Avfallshantering

Vi kan hjälpa er att genom maskinell sortering ta fram en fraktion för förbränning, rötning eller kompostering.

Tillstånd

Vi har en gedigen erfarenhet av tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, och vilka handlingar som behövs till en tillståndsansökan.

 

Riskutredning och klassningsplaner

Vi tar fram riskutredningar med fokus på brandfarliga varor och är väl insatta i kraven i lagen om brandfarliga och explosiva varor. Vi besitter även spetskompetens om explosions-skyddsdokument och klassningsplaner (ATEX).

 

Läcksökning och
metanemissionsmätning

Med vårt IR-instrument kan vi utföra läcksökning eller metanemissionsmätning av installationer för biogas eller naturgas. Med instrumentet kan vi även kartlägga läckage från deponier, klicka här för mer information.

 

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel
och biobränslen (HBK)

Vi kan hjälpa er med att genomföra de beräkningar och redovisningar av växthusgasutsläpp som behövs enligt hållbarhetskriterierna samt ta fram eller uppdatera kontrollsystem för HBK.

Peter Svensson

Peter är VD och grundade Danmat AB år 2000. Han är stationerad i Dalby. Peter har lång erfarenhet av arbete inom energiområdet, först som anställd idriftsättningsingenjör inom ABB med gasturbiner, och därefter som leverantör av bio- & deponigasanläggningar.

David Gårsjö

David är stationerad i Örebro och har tidigare arbetat på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i nära 13 år. Hans främsta uppgifter på MSB har varit frågor rörande brandfarlig gas, ATEX och föreskrifter.

Mariana Fridfjell

Mariana började hos oss den 1 december och är stationerad i Linköping och har tidigare arbetat på bland annat Gasum och Tekniska verken.​ Hennes främsta uppgifter har varit frågor rörande produktion, säkerhet, miljö, hållbarhet och kvalité.

Christina Svensson är administratör och har hand om företagets fakturering.

Johanna Gårsjö är kursadministratör och har hand om vår hemsida.

För Danmat är både miljö och människors välmående viktigt

Giving people