Det är vi som är Danmat

Konsultföretag inom energiteknik, miljöteknik och riskhantering

 

Danmat AB är ett konsultföretag med verksamhet inom branschen energi- och miljöteknik med tyngdpunkt på områdena deponigas, biogasteknik samt hantering av avfall.

Företag bildades år 2000 och ägs och drivs av Peter Svensson. Peter har lång erfarenhet av arbete inom energiområdet och har under 35 år arbetat inom gas- och biogasområdet, först som anställd idriftsättningsingenjör inom ABB med gasturbiner, och därefter som leverantör av bio- & deponigasanläggningar.

Sedan 2018 har vi även kontor i Örebro där David Gårsjö är stationerad. David har tidigare arbetat på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i nära 13 år, där hans främsta uppgifter varit frågor rörande brandfarlig gas, ATEX och föreskrifter. Inom Danmat kommer David att arbeta med olika konsultuppdrag, huvudsakligen inom biogasbranschen, samt föreståndarutbildningar.

Christina Svensson jobbar som administratör hos Danmat. Hon tar bland annat hand om företagets fakturering.

Vad kan Danmat AB hjälpa er med?

Verksamhetens tyngdpunkt ligger inom områdena deponigas och biogasteknik samt hantering av avfall, men vi åtar oss även uppdrag inom andra områden som rör brandfarlig gas, till exempel naturgas, fordonsgas eller gasol.

Inom nämnda områden arbetar vi med exempelvis statusbesiktningar, projektledning, utbildning och riskutredning. Vid statusbesiktningar kontrolleras att anläggningarna uppfyller de normer, lagar och förordningar som gäller. Typiska uppdrag som projektledare är att som konsult driva projekt gällande modernisering och effektivisering av äldre system för gasutvinning, gasbehandling och gasanvändning. En viktig del i många projekt är utbildning av föreståndare och driftspersonal varför även ett koncept för utbildning tagits fram (se nedan).

Tillstånd

Biogasanläggningar behöver tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Vi har en gedigen erfarenhet av hur ansökningar för sådana tillstånd formuleras och vilka tillhörande handlingar som behövs för att underlätta för tillståndsmyndigheten och därmed ge en smidig hantering av din tillståndsansökan.

Riskutredning och klassningsplaner

Vi har kompetens inom riskutredning med fokus på brandfarliga varor och är väl insatta i kraven i lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Vi besitter även spetskompetens om ATEX användardirektiv och jobbar med framtagande av explosionsskyddsdokument med klassningsplaner som följer den senaste utgåvan av SEK Handbok 426.

Läcksökning och metanmätning

Vi har avancerade verktyg för att utföra läcksökning/täthetskontroll av gasledningar i och ovan mark, samt även andra installationer som innehåller biogas eller naturgas. Instrumentet vi använder mäter metan och kan mäta på ett avstånd på upp till 30 meter. Vi har också utvecklat en metod för att kartlägga metanläckage från deponier.

Avfallshantering

Inom området avfallshantering ligger tyngdpunkten lagd på maskinell sortering av avfall. Ett uppdrag kan vara att hjälpa er med att hitta teknik för framtagande av en brännbar avfallsfraktion eller framtagande av en fraktion avfall som lämpar sig för rötning eller kompostering.

Brandutredningar

Från NFC (Nationellt Forensiskt Centrum) får vi uppdrag i form av brandutredningar på brandplatser där en brandfarlig gas varit inblandad (ofta gasolflaskor). Vi kan därför också bidra med kompetens i t.ex. försäkringsärenden vid liknande scenarion.

Kontakta oss gärna vid frågor.

Utbildningar

En viktig del i vissa projekt är utbildning av driftspersonal, varför vi även erbjuder utbildningar till berörd personal. För att få tillstånd att driva en gasanläggning, enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, skall en tillståndshavare utse en gasföreståndare. Vi utbildar föreståndare för brandfarlig gas samt har kurser i gassäkerhet. Våra utbildningar är godkända av branschorganisationen Energigas Sverige.

Kontakta oss vid intresse för någon kurs.

För Danmat är både miljö och människors välmående viktigt