Det är vi som är Danmat

Konsultföretag inom gasteknik, miljöteknik och riskhantering

 

Danmat AB är ett konsultföretag med verksamhet inom branschen gas- och miljöteknik med tyngdpunkt på områdena deponigas, biogasteknik, riskhantering samt hantering av avfall.

Företaget bildades år 2000 och ägs och drivs av Peter Svensson. Peter har lång erfarenhet av arbete inom energiområdet, först som anställd idriftsättningsingenjör inom ABB med gasturbiner, och därefter som leverantör av bio- & deponigasanläggningar.

Sedan 2018 har vi även kontor i Örebro där David Gårsjö är stationerad. David har tidigare arbetat på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i nära 13 år, där hans främsta uppgifter varit frågor rörande brandfarlig gas, ATEX och föreskrifter. Inom Danmat arbetar David med olika konsultuppdrag, huvudsakligen inom biogasbranschen, samt föreståndarutbildningar.

Christina Svensson jobbar som administratör hos Danmat. Hon tar bland annat hand om företagets fakturering.

Johanna Gårsjö jobbar som administratör hos Danmat. Hon arbetar främst med våra kurser samt uppdateringar av hemsidan.

Vad kan Danmat hjälpa er med?

Vår kunskap finns inom biogasteknik och hantering av avfall. Vi åtar oss även uppdrag inom andra områden som rör brandfarlig gas, till exempel naturgas, fordonsgas, LNG eller gasol.

Vi arbetar till exempel med:

 

Statusbesiktning

Vi kontrollerar att er anläggning uppfyller gällande lagstiftning och branschpraxis.

 

Projektledare

Vanliga uppdrag är modernisering och effektivisering av äldre system för gasutvinning, gasbehandling och gasanvändning.

 

Utbildning av föreståndare och driftspersonal

Danmat har tagit fram ett utbildningskoncept för att föreståndare och annan personal ska ha en bra kunskapsgrund. Mer information hittar du här.

 

Tillstånd

Biogasanläggningar behöver tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Vi har en gedigen erfarenhet av tillståndsansökningar och vilka tillhörande handlingar som behövs för att underlätta för tillståndsmyndigheten och därmed ge en smidig hantering av din tillståndsansökan.

 

Riskutredning och klassningsplaner

Vi tar fram riskutredningar med fokus på brandfarliga varor och är väl insatta i kraven i lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Vi besitter även spetskompetens om ATEX, explosionsskyddsdokument och klassningsplaner som följer den senaste utgåvan av SEK Handbok 426.

 

Läcksökning, metanmätning på deponier

Med vårt IR-instrument kan vi utföra läcksökning/täthetskontroll av gasledningar i och ovan mark, samt andra installationer som innehåller biogas eller naturgas. Vi har också utvecklat en metod för att kartlägga metanläckage från deponier, klicka här för mer information.

 

Avfallshantering

Här ligger vår tyngdpunkt på maskinell sortering av avfall. Ett uppdrag kan vara att hjälpa er att hitta teknik för framtagande av en brännbar avfallsfraktion eller framtagande av en fraktion som lämpar sig för rötning eller kompostering.

 

Brandutredningar

Vi hjälper försäkringsbolag och NFC (Nationellt Forensiskt Centrum) med kompetens vid brandutredningar på brandplatser där en brandfarlig gas varit inblandad (ofta gasolflaskor).

 

Kontakta oss gärna vid frågor.

Utbildningar

En viktig del i de flesta projekt är utbildning av driftpersonal. För att få tillstånd att driva en gasanläggning krävs en föreståndare för hantering av brandfarlig vara. Vi utbildar föreståndare för brandfarlig gas och håller även kurser i gassäkerhet för annan personal. Våra utbildningar är godkända av branschorganisationen Energigas Sverige.

 

Kontakta oss vid intresse för någon kurs.

För Danmat är både miljö och människors välmående viktigt