Uppdragsgivare

 

 

”Jag gillar din tekniska riskutredning mycket. Jag läser ofta riskutredningar som i mina ögon är helt irrelevanta,
din däremot ser jag som praktiker helt relevant!”

-Kristian Eriksson, Österlens Gasservice AB

 

De vanligaste arbetsuppgifterna hos våra uppdragsgivare är statusbesiktningar,

att vara projektledare, tillstånd, läcksökning och metanemissionsmätning samt

riskutredning och klassningsplaner. Kontakta oss gärna för referenser.

 

Renova AB, Göteborg

Brudaremossens deponigasanläggning: Framtagande och uppdatering av explosionsskyddsdokument enligt ATEX användardirektiv. Framtagande av tillståndsansökan för hantering av brandfarliga varor.
Optimering av utvinningsbar gasmängd i samband med utredning av möjligheterna att flytta gasmotor från Tagene deponigasanläggning till Brudaremossens deponigasanläggning.

Tagene deponi: Framtagande av handlingar för ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor enligt LBE (riskutredning, klassningsplaner m.m.). Ombyggnad och flytt av deponigasanläggning. (2019-2020)

VA SYD

Sjölunda ARV, Klagshamns ARV, Källby ARV, Ellinge ARV:

 • Framtagande och uppdateringar av explosionsskyddsdokument enligt ATEX
 • Assistans vid tillståndsansökan enligt LBE

Riskutredning för gascentral vid Bulltofta vattenverk (2021)

Granskning av explosionsskyddsdokument för Sjölunda ARV.

Jönköpings kommun, Tekniska kontoret

Framtagna kontinuerliga förbättringsåtgärder.
Upphandling ny kompressor och fackelstation för deponigasanläggningen på Hults deponi, inkl utvärdering av anbud och entreprenadbesiktning.

Sysav

Säkerhetsbesiktning/funktionsförbättringar – Måsalycke, Spillepengen, Hedeskoga i Ystad och Albäck i Trelleborg.
Utredning om deponigasbildning i Gamla Spillepengen.
Bland annat upphandling av gaskompressor för deponigasanläggning i Albäck Trelleborg och Spillepengen i Malmö, ny analysutrustning för deponigas för Albäck i Trelleborg, Spillepengen i Malmö, Hedeskoga i Ystad och Måsalycke i Simrishamn.
Framtagande av explosionsskyddsdokument enligt ATEX.
Idriftsättning Hedeskoga
Projektledning ny fackla, Spillepeng deponi

LSR – Lanskrona Svalöv Renhållning AB

Konstruktionsunderlag samt projektledning vid etappvis renovering av gasutvinningssystem på Lundåkratippens deponigasanläggning.

Region Gotland

Upphandling av ny fläkt- och fackelstation för Slite avfallsupplag.

 • Framtagande av förfrågningsunderlag
 • Utvärdering av anbud
 • Assistans vid utförande
 • Entreprenadbesiktning

Visby deponi: Framtagande av handlingar för ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor enligt LBE (riskutredning, klassningsplaner m.m.) (2018)

Visby reningsverk: Uppdatering av explosionsskyddsdokument (2019-2020).

Hässleholm Miljö AB

 • Framtagande av explosionsskyddsdokument enligt SRVFS 2004:7 innefattande förslag på säkerhetsförbättringar
 • Framtagande av förfrågningsunderlag för analyssystem
 • Utvärdering av anbud
 • Assistans vid utförande

Nyköpings kommun

Björshult (2019-2020): Upphandling av kompressor-/fläktstation och fackla. I uppdraget ingår följande arbete:

 • Framtagning av teknisk beskrivning
 • Förfrågningsunderlag
 • Utvärdering av anbud
 • Organisering av studiebesök

Säkerhetsbesiktning av deponigasanläggning på Björshults avfallsupplag, allmän rådgivning, konsulthjälp och funktionsförbättringar. Upprättande av explosionsskyddsdokument enligt ATEX användardirektiv.

Nyköpings kommun   Nyköpings kommun
Interiör kompressorstation samt högtemperaturförbränning av överskottsgas i fackla.

Jönköpings kommun

Uppdrag i samband med modernisering av Huskvarna avloppsreningsverk:

 • Deltagande i projektgrupp för uppförande av nytt teknikhus och ny slamutlastning.
 • Konstruktion och implementering av nytt gassystem innefattande bl.a. upphandling av ny gasfackla, nytt rörsystem, gasfläktar samt säkerhetssystem.
 • Upphandling av slampumpar och värmeväxlare.

Uppdrag I samband med sluttäckning av Hults Avfallsupplag, innebärande:

 • Genomgång av befintligt gasuppsamlingssystem med avseende på behov av renovering
 • Framtagning av arbetsrutiner
 • Explosionsskyddsdokument samt arbetsdokument
 • Upphandling av ny gasfackla
 • Deltagande i projektgrupp Sluttäckning av ”Gamla Hult”
 • Genomförande av förbättringar t.ex. konstruktion av ny reglerstation

Jönköpings kommun   Jönköpings kommun

Tekniska förvaltningen, Karlstad kommun

Explosionsskyddsdokument och riskutredning för Sjöstad reningsverk (2020-2021).

Gästrike Ekogas, Gävle

Statusbesiktning Duvbacken uppgraderingsanläggning med flakfyllning (2020-2021).

Energigas Sverige

Arbete med teknikgrupper samt revidering av branschanvisningar (vikariat VT2019)
Arbete med teknikgrupper, revidering av branschanvisningar och arbete med auktorisationsnämnden (vikariat HT2021)

 

 

Gasum

Riskutredningar och explosionsskyddsdokument för tankstationer för flytande metan (LNG/LBG) och fordonsgas (CNG).
Avståndsutredning för kompakta tankstationer för flytande metan.

Suez

Metanmätningar på deponier (Kovik, Högdala).
Framtagande av explosionsskyddsdokument för Kovik deponigasanläggning.

Örebro kommun, Tekniska förvaltningen

Atleverket: Upphandling av kompressor-/fläktstation och fackla. I uppdraget ingår framtagning av teknisk beskrivning, förfrågningsunderlag, utvärdering av anbud samt deltagande vid driftsättning. Framtagande av tillståndsansökan inkl. explosionsskyddsdokument enligt ATEX.
Venan deponigasanläggning: Riskinventering genom jämförelse med BGA 2017 (Energigas Sveriges Biogasanvisningar) (2019), förfrågningsunderlag för ombyggnad, explosionsskyddsdokument.
Läcksökning av gasledning, ca 4 km (2018)
Urdrifttagning av fläktstation, gaspannor med tillhörande gasledningssektioner (2019)
Atleverket: Besiktning av nya gasbrunnar till deponigasanläggning (2019).
Explosionsskyddsdokument med klassningsplaner till återvinningsanläggningar (2021).

WBAB, Ludvika

Projektering och upphandling av gaspanna med tillhörande utrustning för produktion av fjärrvärme av gas från Gårlångens reningsverk.
Rötningsförsök med målsättning att implementera råkompost från Björnhyttans avfallsanläggning Gonäs Reningsverk för ökad gasproduktion. Besiktning av anläggning.
Gårlångens reningsverk: Framtagande av handlingar för ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor enligt LBE (riskutredning, klassningsplaner m.m.) (2019-2020).

Sundsvall Energi

 • Framtagande av Explosionsskyddsdokument samt åtgärdsförslag för säkerhetsförbättringar
 • Framtagande av förfrågningsunderlag för nya fackla för biogas

Västblekinge Miljö

Deltagande i projekt som huvudkonsult innefattande bland annat:

 • Projektering av torrötningsanläggning för källsorterad matavfallfraktion, ombyggnad av befintlig sorteringsanläggning samt uppgraderingsanläggning för biogas till fordonsbränsle.
 • Framtagning av förfrågningsunderlag
 • Utvärdering av inkommande anbud
 • Framtagande av avtal
 • Deltagande som huvudkonsult under genomförandefasen

Projektering av ytterligare en uppgraderingsanläggning för biogas till fordonsbränsle:

 • Framtagning av förfrågningsunderlag
 • Utvärdering av inkommande anbud
 • Framtagande av Avtal
 • Deltagande som huvudkonsult under genomförandefasen

Assistans vid upphandling av kompressorstation

Mätning av gasläckage på Perstorpstippen

Väslblekinge miljö1  Västblekinge miljö  Västblekinge miljö
Uppförande av rötkammare, omrörare i rötkammare samt uppgraderingsanläggning

Växjö kommun

Konsulthjälp vid upphandling av ny gasmotor.
Konsulthjälp vid uppförande av uppgraderingsanläggning för rötgas till fordonsbränsle samt tillhörande tankningsstation. Projektledning vid ombyggnadsarbeten.

NSVA – Nordöstra Skånes Vatten & Avlopp

Framtagande och uppdatering av explosionsskyddsdokument och tillståndsansökan enligt LBE:

 • Lundåkraverket i Landskrona
 • Öresundsverket i Helsingborg (2019-2021)
 • Avloppsverket i Bjuv
 • Avloppsverket i Åstorp

Svenska kyrkan Västerås

Riskutredning, förfrågningsunderlag samt ansökan om bidrag från Klimatklivet för krematorieanläggning som drivs med biogas.
Riskutredning och explosionsskyddsdokument för hantering av brandfarlig vara inom kyrkogårdsförvaltningens verksamhet i Hovdestalund.
(2020-2021)

Tekniska verken i Linköping/Svensk Biogas

Tvådagarskurs om biogasanläggningar samt flytande metan, LBG (2021).

Nodra Norrköping

Explosionsskyddsdokument och riskutredning för Slottshagens reningsverk (2021).
Explosionsskyddsdokument för åtta st ytterverk (2021).

OrangeGas

Explosionsskyddsdokument för tankstation i Färjestaden (2021).

NÅRAB

Explosionsskyddsdokument Hyllstofta deponi.

RAMBO

Gasmätning och produktionsprognosrapport.

Laholms kommun

Explosionsskyddsdokument för deponigassystem, Ahla deponi.
 

Affärsverken Karlskrona

Design av nytt utvinningssystem för deponigas, framtagande av förfrågningsunderlag för kompressorstation

 

Svealandstrafiken

Tillståndsansökan för Bettorp bussdepå i Örebro inkl. framtagande av riskutredning (2019).

Alvesta Biogas

Framtagande av explosionsskyddsdokument (2019).

SÖRAB

Löts och Hagbys avfallsupplag:

 • Tillståndsansökan för hantering av brandfarliga varor.
 • Framtagande och uppdatering av explosionsskyddsdokument enligt ATEX användardirektiv.
 • Besiktning av ny deponigasanläggning (Löt)

Landskrona Energi

Framtagande av tillståndsansökan enligt LBE innefattande även framtagande av explosionsskyddsdokument enligt SRVFS 2004:7.

Östersunds kommun

 • Framtagande av förfrågningsunderlag för anläggning för kraft- och värmeproduktion vid deponigasanläggningen på Gräfsåsens avfallsupplag
 • Utvärdering av anbud

Nationellt forensiskt centrum, NFC

Brandutredningar vid bränder med brandfarlig gas.
Föreläsare vid utbildning för brandutredare (gasflaskor i bränder).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Konsultation vid framtagande av föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler (2018). Arbete med handbok och informationsskrifter om brandfarlig gas (2020).

Öresundskraft

Framtagande av explosionsskyddsdokument för tankstationer och bussdepå för fordonsgas samt reglerstationer för naturgas (2019).

FordonGas Sverige AB

Beräkning av zonklassning vid lossning av LNG (2019).

C4 Teknik, Kristianstad

Upprättande av explosionsskyddsdokument enligt ATEX användardirektiv vid centrala reningsverket i Kristianstad.

Hässleholm Vatten AB

Sammanhållande för projekt innefattande upphandling samt installation av gasmotor för produktion av el och värme.