ATEX

Den som hanterar brandfarliga gaser eller vätskor ska bedöma riskerna för att explosiv atmosfär uppstår samt vidta förebyggande åtgärder för att minska riskerna kring sin hantering. Med explosiv atmosfär menas en blandning av gas eller ånga och luft som kan antändas. Riskbedömningen ska också dokumenteras i ett dokument som brukar kallas för explosionsskyddsdokument. I ett explosionsskyddsdokument ingår bland annat klassningsplaner, som innehåller följande:

  • Information om egenskaper hos de brandfarliga varorna
  • Bedömning samt förteckning av riskkällor och tändkällor
  • Zonklassningsritningar

 

Praxis i Sverige är att utforma sina klassningsplaner enligt SEK Handbok 426, utgåva 6, som ges ut av Svensk Elstandard. Denna handbok bygger på en europastandard (EN 60079-10-1). Eftersom denna utgåva innehåller skillnader från tidigare är det viktigt att ta fram sina klassningsplaner efter rätt utgåva.

Kraven att ta fram ovan nämnd dokumentation finns i svensk lagstiftning i SRVFS 2004:7 (Räddningsverkets föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga varor och vätskor) som idag hanteras av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. SRVFS 2004:7 baserar sig på ett av de två ATEX-direktiven (användardirektivet, EU-direktiv 1999/92/EG), som är gemensamma för alla EU-länder.

Danmat har en gedigen samlad kompetens inom ATEX-området genom lång erfarenhet i att ta fram explosionsskyddsdokument, många års arbete på MSB med ATEX-frågor, utbildning inom området, engagemang i revidering av europastandarden samt projektledning under revidering av SEK Handbok 426.