Användning av gas

Naturgas har använts under många år. Därför är de flesta gasapplikationer dimensionerade för naturgas och dess värmevärde. Användningsmöjligheterna för naturgas är därför många och det sker en kontinuerlig utveckling av dessa. Då det gäller användning av biogas är situationen något annorlunda. Det lägre värmevärdet och gasens innehåll av koldioxid gör att utrustning och komponenter avsedda för naturgas inte kan användas rätt av. Då deponigas kommer på fråga förvärras situationen ytterligare beroende på att denna dessutom innehåller kvävgas (N2) och därför har ett lågt värmevärde, även i förhållande till rötgas. Detta innebär oftast att komponenter behöver modifieras eller att biogasen renas för att kunna användas.

 

Användning för att genera elektricitet och värme

Det vanligaste sättet att använda gasen är som bränsle för att producera process- eller fjärrvärme. De nya reglerna för beskattning av el gör det dessutom lönsamt att generera el. Dessa två användningsområden är de relativt sett enklaste avsättningsmöjligheterna eftersom de inte kräver att gasen renas utan enbart att komponenterna väljs för en gas med ett lägre värmevärde.

 

Uppgraderingsanläggning

För att biogas ska kunna användas som fordonsgas eller tillföras på naturgasnätet måste den renas för att uppnå naturgaskvalitet. Detta görs i en uppgraderingsanläggning. I denna process tas oönskade komponenter i gasen såsom partiklar, vatten och koldioxid bort. Genom ”borttvättning” av koldioxid höjs energivärdet d.v.s. metaninnehållet. Det finns flera olika processer för uppgradering av biogas till naturgaskvalitet. Några är tryckvatten, kemisk absorption och PSA (pressure swing adsorption). Om gasen inte skulle uppnå exakt den kvalitet som krävs kan gasol tillsättas i slutet av uppgraderingsprocessen.

 

Alternativ till naturgas

Biogas som uppgraderats till naturgaskvalitet kan transporteras i det befintliga naturgasnätet och användas på samma sätt som naturgas. Detta är positivt ut miljösynpunkt eftersom biogas är förnyelsebart och naturgas fossilt.

 

Fordonsgas

Biogas är ett mycket bra fordonsbränsle idag, både ur ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Om man byter från ett fossilt fordonsbränsle såsom bensin eller diesel till biogas bidrar man till att minska de totala utsläppen av bl.a. växthusgasen koldioxid men även kolväten, kväveoxider och stoft.