Naturgas & biogas

Vad är skillnaden?

Vad är naturgas?

Naturgas är ett fossilt bränsle som främst består av metan. Naturgasen ger vid förbränning mindre utsläpp av koldioxid än andra fossila bränslen som kol och olja.

Naturgasen bildades för många miljoner år sedan. Råmaterialet var organiskt material såsom djur och växter. Gasen bildades när mikroorganismer bröt ner organiskt material i en syrefri (anaerob) miljö. Gasen har lagrats i jordskorpan under högt tryck och utvinns via borrade gasbrunnar.

Förbrukningen av naturgas beräknas öka kraftigt de närmaste årtiondena. Sverige är en liten aktör på naturgasmarknaden och har ingen egen utvinning av naturgas. Naturgasen står för cirka 1 % av Sveriges energiförbrukning. I dag sträcker sig det svenska naturgasnätet längs västkusten mellan Trelleborg och Stenungsund med förgreningar bland annat österut in i Småland.

Naturgasen som används i Sverige kommer från det danska fältet Tyra i Nordsjön. Fyndigheterna närmast Sverige finns i Holland, Norge, Storbritannien, Danmark och Ryssland. Det europeiska naturgasnätet är sammanlänkat och byggs ut i snabb takt.

Vad är biogas?

Biogas är ett förnyelsebart bränsle som bildas när lättnedbrytbart organiskt material bryts ner i en syrefri (anaerob) miljö och som sådant ingår biogas i det naturliga kretsloppet. Till skillnad från naturgas som innehåller nästan enbart metan och andra tyngre kolväten innehåller biogasen även koldioxid (CO2, ca 35 %). Små mängder av andra gaser kan finnas. Koncentrationen beror på vilka råvaror som används vi biogasproduktionen. Vid förbränning av metanet i biogasen bildas koldioxid och vatten. Skillnaden mellan förbränning av naturgas och förbränning av biogas är att förbränning av biogas inte medför något nettotillskott av koldioxid till atmosfären.

Den koldioxid som frigörs omsätts i naturens eget kretslopp. Detta innebär att den koldioxid som bildas vid förbränning tas upp av växter som producerar biogas vid rötning. Metan är också en kraftig växthusgas och genom tillvaratagande av denna gas minskas påverkan på atmosfären.

Biogasanläggningar

I allmänhet skiljer man på två olika typer av biogas, nämligen deponi- och rötgas. Deponigas bildas vid den naturliga nedbrytningen av organiskt avfall på ett avfallsupplag. Nedbrytningen och den samtidiga gasproduktionen i ett avfallsupplag tar lång tid. Man brukar säga att huvuddelen av gasen har producerats efter 20 år. Rötgas bildas när det organiska materialet genomgår en kontrollerad rötningsprocess. Efter 20-30 dygn har större delen av det organiska avfallet brutits ned. Biogas finner man även naturligt i naturen i till exempel våtmarker, myrar, samt i idisslares magar. I en rötgasanläggning separeras den producerade rötgasen från den kvarvarande massan efter rötning och transporteras vidare för slutlig användning.

Vid rötning av organiskt avfall erhålls förutom gas också en nyttig restprodukt. Denna restprodukt kallas vanligen rötrest eller biogödsel och kan efter kvalitetskontroll användas som gödsel på åkermark.